Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring.

Tildelt: kr 7,5 mill.

Programmets faglige hovedmål har vært å utvide og utvikle forskningskompetanse på høyt internajsonalt nivå om de utfordringer som målet om en mer bærekraftig utvikling setter til kunnskapsgrunnlaget for utforming og iverksetting av offentlig politikk, for analyse av effekter av denne politikken, for den offentlige debatten og den allmenne bevisstgjøringen om bærekraftig utvikling. Hovedmålet har satt krav til faglig tilnærming på tvers av faggrenser, disipliner og institusjonelle tradisjoner. I tråd med N IBRs strategiske plan har programmet vært tverrgående i forhold til instituttets virksomhet. Den faglige aktiviteten innenfor programmet kan grovt deles i to: - Utvikling av aktuelle temaer med potensiale for framtidig faglig satsing. Fire slike større tiltak med sikte på å legge grunnlaget for den framtidige utformingen av NIBRs virksomhet har vært: Stedsanalser, Bærekraftig lokal og regional utvikling, Bokvalitet og bærekraft under endrete rammebetingelser samt Transportplanlegging og -politikkutvikl ing i kristisk lys. - Utvikling av artikler til nasjonale og internasjonale tidsskrifter samt birdrag ("papers") til konferanser.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet