Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprosjekt alle miljøinstituttene

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektfasen, der prosjektet skulle gå gjennom utvalgte KU-prosesser og vurdere hvordan disse fungerer er avsluttet. Ut fra disse vurderingene ble det laget fem prosjekter. Målsetting med prosjektene er å skrive artikler innenfor de felt som ble identifi sert i det foregående arbeidet. Følgende tema er plukket ut: 1. Aktører, roller, ansvar i KU-legitimitet og prosess 2. KU og miljødirektiver 3. Metoder for verdi- og sårbarhetsvurderinger i KU 4. Prediksjon, usikkerhet, etterprøvbarhet i f agutredninger i KU 5. Scoping - prosess og metodikk Prosjektets internettsider finnes på følgende adresse: http: // www.nilu.no/niluweb/services/kusip/

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet