Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Landskap som kulturminner

Tildelt: kr 10,9 mill.

Kulturminnesektoren spesifikke kunskapsbehov knytter seg til menneskenes rolle i landskapsutviklingen. Utfra et slikt perspektiv er det naturlig å betrakte landskapet som helhet som et kulturminne. Landskapet kan slik sett betraktes og analyseres utfra et samfunshistorisk perspektiv, om det dreier seg om skoglandskapet eller drabantbyen. Programmet tar sikte på å gjennomføre en anvendt forskning rettet mot løsning av en rekke av forvaltningen kunnskapbehov. Programmet skal: Utvikle metoder og teknikker f or helhetlig kulturhistorisk landskapsanalyse på et nivå som gjør NIKU til et nasjonalt kompetansesenter innen feltet. - Etablere kunnskapsgrunnlag for identifisering, avgrensning og forståelse av kulturhistoriske verdier og sammenhenger i landskapet og a nalysere den samfunnsmessige bakgrunn for en fremtidig verneideologi. - Identifisere effektene av bruk og forvaltning og utvikle metoder for overvåking av disse verdier. - Utvikle og operasjonalisere kulturmiljøbegrepet innen forkjellige samfunnsmessige og geografiske sammenhenger. - Etablere kulturhistorisk kunnskapsgrunnlag om spesielt truete kulturmiljøer. Forskningen har betydning for forståelse og integrering av kulturminneverdier i dagens landskapsplanlegging og bruk. Forskningen etablerer et vikti g bakgrunn for gjennomføring av den Europeiske landskapskonvensjons prinsipper nasjonalt og er et vesentlig bidrag til forståelse av sammenvirket mellom naturressurser og kulturmiljøer. Programmet bidrar til forståelsen av samvirket mellom forvaltningsreg imer, aktører, forståelser og bevaring.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet