Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en kan redusere eventuelle biologiske skadevirkninger. Det tas utgangspunkt i klimascenarier fra RegClim (Førland & Nordeng 2000), og tilsigscenarier som utvikles av prosjektet "Klimautvikling og kraftproduksjonsmater ieale" (IE, DNMI, NVE og EBL, 2000-2002). Det legges vekt på å finne fram til kostnadseffektive avbøtende tiltak både i regulerte elvestrekninger og magasiner. Den faglige tilnærmingen er i stor grad basert på modellering med supplerende laboratorieforsøk .

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer