Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Tildelt: kr 3,8 mill.

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunikasjonsteknologier. Vi kaller denne egenskapen hos tjenester for "sømløshet", og tror at slike tjenester må konstrueres med en enhetlig oppbygging og funksjonsmåte som ivaretas ovenfor alle brukerterminaler og -gren sesnitt. Vi mener det er mulig å konstruere tjenester som innehar denne "sømløse" egenskapen, hvis en kjenner aksessenhetene og nettets karakteristika, og tilpasser seg brukerens preferanser og konkrete situasjon. Vi vil i prosjektet utvikle en modell so m beskriver den grunnleggende logiske oppbygningen, funksjons-, og interaksjonsmåten som skal ligge til grunn for å ivareta "sømløsheten" til denne typen tjenester, og vi vil utvikle en arkitektur som beskriver hovedkomponentene i et slikt system, egenska pene til disse komponentene, og relasjonene mellom dem. Vi vil til slutt designe og utvikle et system etter denne modellen, som kan benyttes til konstruksjon av "sømløse tjenester".

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet