Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

Tildelt: kr 0,73 mill.

Fra og med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk landbruk være økologisk dyrka (EU-forordn. 1804/99). Tilgangen på slikt frø kan da begrense utbredelse av økologisk landbruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av engfrø for økologisk landbruk" (N FR 125658/111) er prosjektsøkerne kommet i gang med økologisk enfrøavl. Avlingsnivået er imidlertid lavt og en stor andel av kontraktsarealet forkastes før eller etter førhøsting. Mye arbeid gjenstår derfor for å finne fram til sikrer og mer effektive dyr kingsmetoder. Prosjektsøkerne vil kjøpe FoU tjenester hos Planteforsk og forsøksringer i form av feltforsøk. Hovedvekt vil bli lagt på metoder for å få et mer åpent plantebestand, lettere innhøsting og bedre frøkvalitet i rødkløver; optimal bruk av husd yrgjødsel ved frøavl av engsvingel og ulike samdyrkingssystemer med belgvekster ved frøavl av timotei og engsvingel. Prosjektsøkerne vil selv stille forsøksarealer til disposisjon, utføre utviklingsarbeid m.h.t. dyrkingsteknikk og rensemetoder og mot slut tan av prosjektperioden implementeres resultatene fra feltforsøka i større, praktisk skala (oppskaleringsforsøk) etter planer utarbedet av Planteforsk. Det skal avholdes årlige dyrkermøter og utarbeides dyrkingsveiledninger for økologisk frøavl av timotei , engsvingel og rødkløver.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet