Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Reologiske egenskaper for sementbaserte bindemidler

Tildelt: kr 3,4 mill.

Både innenfor betong, reparasjonsmørtler, selvutjevnende sparkelmasser og injeksjonsmasser er det behov for mer kunnskap som gjør det mulig å få kontroll og styring av de reollogiske egenskaper i produksjonsfasen. Med det men es materialenes viskositet, flyteskjærspenning, stabilitet mot separasjon og deres avhengighet av tid temperatur og trykk frem til avbindingstidspunktet. Behovet forsterkes ved at det ser ut til at utviklingen går i retning av m er bruk av "ukjente" materialer så som blandingssementer, mer bruk av fillere og restmaterialer og mer effektive tilsetningsstoffer. Samtidig er trenden at kravet til mindemiddelets reologiske egenskaper øker, f.eks. ved introduksjonen av selvko mprimerende betong. Mekanismene som styrer de reologiske egenskapene i plastisk fase, dvs, i brukesfasen, og hvilken effekt ulike sementer, fillere og tilsetningsstoffer har, skal studeres. Sentralt er karakterisering av partiklenes kornfordeling, kornfo rm og morfologi, samtdispergeringen i en suspensjon intielt over tid. Videre skal utviklingen av porevannets kjemiske sammensetning og elektrostatiske krefter mellom partiklene studeres. Prosjektet vil således utvikle kunnskap om hva som er viktige og mi ndre viktige parametre, hvilken metodikk som skal benyttes for å karakterisere materialene, samt prøve de reologiske egenskapene. Dette forventes å bidra til at det kan proporsjoneres materialer som er bedre tilpasset bruksområdet, bedre styring av produk sjonsprosessen, samt til arbeidet med matematisk modellering av de reologiske egenskapene. Spesielt nevnes at det forventes å bidra til økt bruk av selvkomprimerende betong for de fleste anvendelsesområder, og dermed en betydelig økt effektivitet og forbe dret arbeidsmiljø på byggeplass og i pre-fab-industrien. på byggeplass

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet