Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Efficient and economic sustainable fish processing industry

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektsammendrag Prosjektets hovedstrategier retter seg mot å utvikle og formidle kompetanse innen deltakende forskningsmiljøer så vel som industrien, både på kort og lang sikt. For å oppnå dette er det, med utgangspunkt i fiskerinæringens egne nasjona le strategier, erklæringer fra fiskeforedlingsindustrien selv, samt våre egne erfaringer fra forskning ogutvikling, lagt opp til følgende strategier: - Introdusere automatisering og prosesskontrollsystemer for å overvåke foredlingsprosessen - Finne nye s ensorprinsipper og instrumenteringsmetoder anvendt i annen industri for å forbedre datainnsamlingen og overvåkingen av utvalgte operasjoner (for eksempel utblødning og fargekontroll) - Forbedre utvalgte delprosesser (for eksempel filetering og beinfjernin g) ved å gjennomføre forsøk med ny teknologi - Integrere automatiseringssystemer, sensorteknologi og prosesskontroll i en ny foredlingslinje - Ta utgangspunkt i teknologisk kunnskap fra andre industrisektorer og søke å implementere dette innen fiskeforedl ing Oppdatert Sammendrag 4.4.2006 I dag er en av hovedutfordringene for norsk fiskeri- og havbruksnæring å oppnå markedsbasert lønnsom foredling. I det strategiske forskningsprogrammet har SINTEF utført forskning og utvikling i nært samarbeid med utstyrs - og foredlingsindustrien innen områder som skal gjøre det mulig å introdusere; - fullautomatisert linje fra transport, slakting og håndtering frem til beinfri filet (pre-rigor filetering) hvor fokuset har vært på å utvikle og prøve ut verktøy for utskjær ing evt. napping og deteksjon av bein med basis i fiskens fysiologi. Forsøk med levende fisk under kontrollerte betingelser i SINTEF SeaLab er gjennomført for å oppnå økt forståelse for håndteringsprosessens innvirkning på fiskevelferd (stress) og kvalite t. - automatiserte overvåkings- og sorteringssystemer med hovedvekt på maskinsynsystemer og bildebehandling for å kunne sortere på størrelse og kvalitet (ytre defekter, tekstur, filetspalting, blodflekker, farge og fett i filet) samt overvåking av delpr osesser for å sikre etisk håndtering og optimal kvalitet på ferdig produkt (for eksempel utblødning, fargekontroll etc.). - automatiske systemer for skånsom håndtering av hel fisk og fiskeprodukter hvor man har utviklet ny griperteknologi og redskapstekno logi for maskinell håndtering og trimming. - nye prosesser og produkter hvor man har utviklet enzymteknologi for liming av v-kutt og testet ny konserveringsteknologi (Høy trykks prosessering).

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet