Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Håndheving, verifikasjon og design av klimaavtaler

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektet inngår i en større satsning ved CICERO om håndheving og implementering av eksisterende og fremtidige klimaavtaler. De delene prosjektet har fått midler til gjelder tre delprosjekter. Det første, som er et doktorgradsprosjekt, vil undersøke bet ingelsene for effektiv håndheving av eksisterende og fremtidige klimaavtaler. Særlig vekt legges på betydningen av ulike former for usikkerhet når det gjelder å avskrekke bevisste avtalebrudd. Det andre delprosjektet vil kartlegge mulighetene for effekti v verifikasjon av klimagass­utslipp ved hjep av målinger av konsentrasjoner og beregninger av utslipp. Prosjektet vil drøfte på hvilke måter dette eventuelt kan brukes til å utløse sanksjoner mot land som ser ut til ikke å overholde sine forpliktelser . Endelig vil det tredje delprosjektet studere effekter av to ulike måter å integrere u-landene i det internasjonale klimaregimet - CDM (grønn utviklingsmekanisme) og kvotehandel. Arbeidshypotesen er her at verifikasjonsproblemer og høye kostnader ved å beregne referansebaner vil gi et mindre potensial for lønnsomme utslippsreduksjoner i u-land ved bruk av CDM enn med kvotehandel. De to ulike metodene for å inkludere u-land vil også påvirke fordelingen av kostnader mellom i-land avhengig av landenes int eresser og markedsmakt i energimarkedene og kvotemarkedet/CDM-markedet. Effektene av de ulike metodene vil illustreres ved bruk av en numerisk modell.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet