Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

"Soft" eller "hard" håndheving av Kyotoprotokollen

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektnummer:

145716

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2006

Geografi:

Regler for kontroll- og håndheving under Kyotoprotokollen ble vedtatt på partsmøtet 29. oktober til 10. november 2001, som del av "Marrakesh Accords". Internasjonale miljøavtaler har i stor grad hatt samarbeidsbaserte kontroll- og håndhevingsordninger, og i liten grad brukt sanksjoner ved brudd på inngåtte forpliktelser. En ser imidlertid bruk av strengere sanksjonssystemer i visse miljøavtaler, og Kyotoprotokollen er et gjennombrudd for et system basert både på samarbeid og strenge sanksjoner ved brudd. Prosjektet tar sikte på undersøke forholdet mellom de to formene for kontroll og håndheving i Kyotoprotokollen, og se dette i sammenheng med andre internasjonale miljøavtaler og ordninger i andre deler av folkeretten.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer