Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa

Tildelt: kr 0,70 mill.

Gjennom et tett samarbeid med Nordledenprosjektet integreres MARKAL modellene i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland. Modellene harmoniseres for å oppnå konsistense forutsetninger med hensyn på teknologisk utvikling og rammebetingelser (brenselp riser mv). Modellene bygges ut med en mer detaljert tidsoppløsning for å kunne modellere effektvariasjoner og konsekvenser for kraftbalansen. Det totale modellkonseptet overføres til TIMES (som er en ny og mer avansert versjon av MARKAL og EFOM) og testes ut. Det utføres analyser med krafthandel innenfor regionen samt handel med utslippsrettigheter under ulike klimaregimer. For Norge vil økt bruk av vannbåren varme undersøkes spesielt i forhold til kraftbalanse, effekttoppreduksjoner og klimagassutslipp. I et Europeisk perspektiv vil bruk av gass stå sentralt i forhold til reduksjon av klimagasser, spesielt innenfor kraftproduksjon. En vil også se på mulighetr innenfor industri og transport.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer