Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vekst, miljø og teknologisk framgang

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

145729

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Geografi:

Fagområder:

Ved studier av interaksjonen mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling, energibruk og utslipp i norske industribedrifter vil prosjektet øke kunnskapene om hvordan miljø- og energipolitikken kan tilpasses slik at en både kan ivareta hensynet til økonom isk vekst og en positiv miljøutvikling. Teknologiske fremskritt kan implementeres enten gjennom utvikling av ny teknologi, eller ved at mindre effektive bedrifter tilpasser seg eksisterende teknologi. Ved front-analyser vil prosjektet sammenligne teknolo gien i enkeltbedrifter med teknologifronten (teknologien i de mest effektive bedriftene). Prosjektet vil beregne utslippsreduksjonen en kan oppnå dersom alle bedrifter tilpasser seg teknologifronten. Spredning av eksisterende teknologi innebærer redusert avstand fra fronten till enkeltbedrifter, mens skift i fronten indikerer at miljøforbedringene skyldes tilpasninger til ny teknologi. Dette kan også antyde i hvilken grad teknologiendringer har kommet som følge av henholdsvis nasjonale tiltak eller tilpa sninger til internasjonal teknologispredning. Reduserte utslippsintensiteter har vært en viktig årsak til fallet i mange utslipp de siste årene. Ved økonometriske analyser, ønsker prosjektet å klarlegge hvor viktige avgifter, reguleringer, FoU og andre t eknologiparametre har vært for de reduserte utslippsintensitetene. Dette vil bedre forståelsen av effektene av politiske tiltak rettet mot innføring av mer miljøvennlig produksjonsteknologi.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer