Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Implementerings-fremmende mekanismer i klimaregiment: Betingelser for effektivitet

Tildelt: kr 2,0 mill.

De fleksible mekanismene i klimaregimet og det framvoksende håndhevingssystemet under klimaregimet har det samme overordnede formål: <.zeta.> øke statenes tilbøyelighet til å iverksette en politikk som reduserer utslippene av klimagasser. De tre viktigste fleksible mekanismene er kvotehandel, felles gjennomføring (JI) og den grønne utviklingsmekanismen (CDM). Det første av to delprosjekter undersøker det nasjonale implementeringsspillet for fire sentrale klima-aktører (USA, EU, Russland og Kina) med foku s på politikkvalg som vil fremme eller hemme bruken av de fleksible mekanismene. Utgangspunktet tas i endel praktiske og prinsipielt begrunnede begrensningerer som brukere av de fleksible mekanismene vil kunne stå overfor: Eksempler er tak på andel en av reduksjons-forpliktelsene som kan tas ut internasjonalt, begrensninger i kvotenes omsettelighet, beslutninger om hvilke sektorer som skal omfattes av kvoteplikt; behandlingstiden for investeringer som skal gi utslippskreditter, risikofordelingen mel lom investor og vertsland, samt allmenne rammebetingelser for utenlandsinvesteringer som rettsbeskyttelse for innskutt kapital, skatteregime etc. Det andre delprosjektet skal gi bidrag til et felles bokprosjekt FNI har utviklet i samarbeid med CICERO og Institutt for offentlig rett om betingelsene for at regime-interne såvel som eksterne håndhevingsmekanismer skal fungere effektivt, FNI vil bidra med fire kapitler og delta i redigeringen av boken.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer