Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både omhandle generelle tema innenfor kontraktsteori og dynamisk optimering under usikkerhet samt mer spesifikke teoretiske studier av ulike håndhevelsesmekanismer. En numerisk modell der markedet for utslippskvoter vil utgjøre en sentral komponent vil bli utviklet. Hvis hensiktsmessig vil kvotemarkedet bli modellert som en sekvensielle bilateral prosess. Fordi flere mulige sanksjonsformer kan påvirke tildeling i senere forpliktelsesperioder, vil analysen også bli gjort i et dynamisk perspektiv. Nødvendige data vil bli innhentet fra litteraturen samt fra den aktive samarbeidspartneren i prosjektet - International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Prosjektet vil gi informasjon om mulige konsekvenser av å i nnføre ulike mekanismer for å overholde en klimaavtale. Ettersom en har begrenset erfaring med denne type avtaler, vil prosjektet bidra med kunnskap som vil være nyttig for beslutningstakere. Prosjektet er originalt i forhold til eksisterende litteratur s pesielt med hensyn til de kvantitative analysene. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med forskere ved IIASA, som vil bidra både i teoretiske og metodiske spørsmål, samt i utviklingen av nødvendig modellverktøy.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet