Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synlige hender? Om forholdet mellom politiske virkemidler og teknologiutvikling innenfor energi og miljø

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektet skal studere samspillet mellom teknologi og politikk i tilknytning tit utvikling og ibruktaking av bærekraftig energiteknologi i Norge. Prosjektet skal reanalysere materiale fra en del tidligere og pågående energi- og miljøprosjekter ved instit uttet, i tillegg til å gjøre tre nye casestudier knyttet til hhv. styring av strømforbruk i boliger, satsing på hydrogen som energibærer og C02-fri kraft. Prosjektet vil arbeide med tre hovedtyper av teoretiske modeller: - aktørnettverkste ori - sosial forming - interaktiv teknologipolitikk. Prosjektet vil bli organisert i følgende arbeidspakker: - Arbeidspakke 1: Oppstart og tilretteleggelse av materiale for reanalyse/videre analyse. - Arbeidspakke 2: Planlegging og gjenno mføring av supplerende case-studier. - Arbeidspakke 3: Analyse og reanalyse med sikte på teori- og begrepsutvikling som er relevant for forståelsen av samspillet mellom teknologi og politikk i forhold til bærekraftig energibruk i Norge. - Arbeidsp akke 4: Drøfting av mulige strategier og metoder for en alternativ teknologipolitikk for bærekraftig energibruk i Norge.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer