Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektet vil analysere lavenergibygninger, med vekt på prosjektering, markedsforhold og brukererfaringer. Med lavenergibygninger menes i første omgang bygninger hvor elektroniske løsninger er installert for å legge til rette for detaljert styring av uli ke energikrevende funksjoner, slik som oppvarming, lys og ventilasjon. I tillegg er den byggtekniske utformingen gjennom materialvalg, isolering og areautnyttelse et sentralt element. Her legges et grunnlag for hvor mye eller lite energi som brukes i bygn ingen. Sentrale spørsmål er: - Hvordan blir lavenergibygninger realisert, og hva kreves for en slik realisering? - Hvem er involvert, hvilken kunnskap besitter disse aktørene, hva bidrar de med i byggeprosessen, hvilke teknologier fungerer, hvord an er økonomi vurdert og hvilket brukersyn representerer de ulike aktørene? Lavenergibygninger har i teorien et stort potensiale for å redusere det stasjonære energiforbruket knyttet til bygninger. Teknologisk sett er lavenergi-konseptet kommet tilstrekk elig langt til at det kan implementeres, selv om det trolig er store forbedringsmuligheter. Reliseringen av disse forbedringsmulighetene avhenger imidlertid av at lavenergibygninger blir bygd, slik at erfaringer kan innhentes. Følgelig er det av stor bety dning, både for myndighetene og for byggebransjen, å finne ut av hvilke virkemidler og tiltak som kan bidra til økt aktivitet når det gjelder bygging og bruk av lavenergibygninger.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer