Tilbake til søkeresultatene

SIMULA-SIMULA-senteret ()

SIMULA-senteret

Tildelt: kr 1,6 mrd.

Simula Research Laboratory – Strategy 2013-2022 Om Simula: Stortinget vedtok våren 2000 at det skulle etableres et IT- og kunnskapssenter på Fornebu, og at det innenfor dette senteret skulle bygges opp et “senter for fremragende forskning” innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Fra 2001 ble det etablert en avtale på 10 år mellom Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo (UiO) vedrørende senterets formål, finansiering og organisering. Det ble også utarbeidet en kostnads- og finansieringsplan for 10 års perioden. Ved stiftelsen av Simula Research Laboratory AS (Simula) ble alle rettigheter umiddelbart overført fra UiO til Simula og sistnevnte ble kontraktspart. På bakgrunn av at tidligere kontrakt om strategisk institusjonsstøtte er utløpt, har partene kommet frem til en avtale som erstatter denne, og som er tilpasset til dagens situasjon. Simula har fra starten operert innenfor den tidligere kontraktens formål om at ”senteret skal drive langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskaping og innovasjon i næringslivet”. Forskningen foregår i dag innenfor områdene scientific computing, communication systems og software engineering. Utdanning og innovasjon er skilt ut i egne heleide datterselskaper. Konsernet har de siste årene hatt en kraftig vekst og antall ansatte var i 2014 til sammen 140. Simulakonsernet har i tillegg til bevilgningen fra Staten, gjennom ti års perioden hatt en betydelig økonomisk vekst i form av prosjektfinansiering fra institusjoner som Forskningsrådet og EU samt flere prosjekter direkte med industrien. I 2012 var Simulas samlede inntekter kr. 134 millioner, der 50 millioner var strategisk institusjonsstøtte utbetalt av Forskningsrådet. Uavhengige eksperter har hatt to dypdevalueringer i 2004 og 2009 og Simula var del av den nasjonale IKT evalueringen i 2011/2012. Disse evalueringene har vist at Simula hele tiden har holdt et stigende og høyt internasjonalt nivå. I den nasjonale evalueringen av IKT-forskning fra 2012 var det kun 5 av 62 evaluerte forskningsgrupper som fikk topp score (Excellent - 5,0). To av disse gruppene er på Simula (Scientific Computing og software engineering). Den tredje gruppen ved Simula (Communication) fikk nest høyeste karakter (Very Good – 4,0). På bakgrunn av evalueringen i 2009 og 2011 har Simula gjennomført en strategiprosess for å fastlegge selskapets strategi for 2013 til 2022. Denne strategien vil være grunnlaget for Simulas virksomhet i kontraktsperioden. Formål: Simulas formål er å drive langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjons-teknologi, og gjennom dette bidra til forskerutdanning samt nyskaping og innovasjon i næringslivet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SIMULA-SIMULA-senteret ()