Tilbake til søkeresultatene

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center of Molecular Biology and Neuroscience, CMBN/Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Tildelt: kr 210,0 mill.

Prosjektet tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye behandlingsprinsipper for viktige hjernesykdommer slik som slag og kroniske nevrodegenerative sykdommer. En rekke relevante biologiske prosesser og sykdomsmekanismer vil bli studert ved hjelp av et vidt spektrum av teknikker inklusive avanserte billeddannende teknologier og transgen teknologi. Prosjektet består av åtte delprosjekter. Delprosjekt 1 og 2 tar sikte på å utvikle nye ressurser innen nevro- og bioinformatikk som grunnlag for de øvrige delprosjektene. Delprosjektene 3 - 5 fokuserer på glutamat og ionekanaler og deres rolle i synaptisk signaloverføring og celledød, samt på betydningen av DNA reparasjon i nerveceller. Delprosjekt 6 har som mål å klarlegge molekylære mekanismer f or vanntransport og ødemdannelse i hjernen og er nært koblet til delprosjekt 7 som fokuserer på mikrober og infeksjoner som har relevans for hjernesykdom. Det siste delprosjektet vil avdekke prinsipper for stamcelledifferensiering og hjerneutvikling som e n plattform for regenerativ medisin.

Budsjettformål:

SFF-Sentre for fremragende forskn