Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingsorganisasjon og utviklingskoalisjoner: Verdiskapning og innovasjoner gjennom bred medvirkning

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektet har til hensikt å videreføre og fornye den FoU-virksomhet i tilknytning til bedriftsutvikling som Bedriftsutviklingsgruppen ved AFI har utført innenfor forskningsprogrammet BU 2000. Videreføringen er basert på langsiktige samarbeidsrelasjoner med en rekke større og mellomstore bedrifter i flere bransjer. Fornyelsen er rettet inn mot å bidra til å danne ulike typer utviklingskoalisjoner, der bedriftene i samspill med ulike deler av virkemiddelapparatet gjensidig kan stimulere til forbedringer o g innovasjon i det konkrete utviklingsarbeidet som pågår i den enkelte bedrift, med sikte på økt verdiskaping. Forskningsmessig er utgangspunktet for FoU-virksomheten knyttet til utviklingskoalisjoner. Men sterke utviklingsprosjekter på bedriftsnivå – der utviklingsorganisasjon (AFI's sentrale tema i BU2000) fortsatt står sentralt, er ett av utgangspunktene for k oalisjonsdannelsen. I prosjektet inngår også forskning om videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet