Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning

Tildelt: kr 9,5 mill.

Forskningsdesignet i VS2010 Agder er basert på en aksjonsforskningstilnærming der et team av forskere deltar. Forskningen er basert på antagelsen om at ny kunnskap utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Utviklingsaktivitetene i VS2010 Agder har så langt avtegnet fem grupper av praksiser som følger det vi har kalt de fem utviklingsprogrammene (disse er: institusjonell fornyelse på Agder, innovasjon i kommunene, bedriftsutvikling i samarbeid, inkluderende arbeidsliv og innovasjon i nettverk). Det kan se ut som om utvikling av en lærende region (på Agder) er avhengig av et samspill mellom utviklingsaktiviteter på disse fem praksisfeltene. De fem praksisene synes i den nåværende fasen å utgjøre et naturlig h ele. Vi vil forskingsmessig søke ny forståelse for kulturelle forutseninger for endring, for hvilken rolle og form medvirkning og demokratiet har i slike prosesser, hvilke kommunikative strukturer som etableres og hvordan de påvirker endringsprosessene, h vilke organisatoriske og institusjonelle former som utvikler seg og hvordan endring av disse er koblet til læringsprosessene, og sist; hvilke verdier som preger prosessene, hvordan disse endrer seg, og hvilke betydning de har. Disse t Forskningsdesignet i VS2010 Agder går således ut på å integrere de to tilnærmingene, den praktiske og den teoretiske. De fem dimensjonene vil bli belyst gjennom utviklingsprosesser på de fem praksisfeltene.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet