Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

Tildelt: kr 8,8 mill.

Kompetanseprogrammet skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men samtidig vil programmet fungere som et tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO og NHO aktører som er engasjert i Verdiskapning 2010. Programmets siktemål er å skape en solid faglig plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning. Innenfor rammene av programmet er det ytterligere et siktepunkt å gi en bred faglig basis for aksjonsforskni ng på arbeidslivets problemstillinger. Programmets mål er i tillegg å skape en nasjo-nal kompetanseinfrastruktur samt å sikre internasjonal eksponering. Målsetningen er å etablere et program med 20 kandidater fordelt på to kohort, ett med oppstart i mai 2003 og det andre med opptak av 20 kandidater i 2007. Prof II/ Førsteamanuensis II finansieres av NFR for prosjektets løpetid. En viktig for utsetning ved programmet er at det er en dedikert II’er stilling i hver av de deltakende institusjonene for å ta hånd om lokal veileding og kompetanseoppbygging. I et VS2010-per-spektiv er det en forutsetning at de lokale miljøene har en tilstrek-kelig s tor forsk-ningsportefølje til å kunne koble doktorgradskandidatene til løpende prosjekter.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet