Tilbake til søkeresultatene

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk hos mottakerleddet, er en viktig del av prosjektet. Design og metoder tar utgangspunkt i at det gjennomføres en surveyundersøkelse av et representativt utvalg av befolkningen. Denne tar sikte på å avdekke samt ana lyser befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser. For å kunne studere endring og mulig påvirkning av den informasjonen som formidles via Opptrappingsplanen i løpet av planperioden, gjennomføres surveyen to ganger. Den f ørste gangen skjer høsten 2001, og den andre gangen i 2005/6. Bruk av samme opplegg i de to surveyene gir mulighet både til å studere endringer i kunnskap og holdninger, og til å vurdere i hvilken grad slike endringer kan ha.

Budsjettformål:

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet