Tilbake til søkeresultatene

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de deltar med. I del II skal det gjennomføres en casestudie. Der skal det velges ut et nærmere antall kommuner og fylkeskommunale brukerorganer som skal studeres. Casene som velges for kommunene skal være både positive og negative, dvs. score ulikt på en del variable som er brukt i kartleggingsundersøkelsen. På fylkeskommunalt nivå vil det, via telefonintervjuer, velges ut noen brukerorganer, kontrollkommisjoner og kvalitetsutvalg. Målsettingen er å komme fram til hva som fungerer som suksesskriterier og barrierer for vellykket brukermedvirkning. I del III skal undersøkelsen om måloppnåelse gjennomføres.

Budsjettformål:

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet