Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Spillet om energirelatert miljøpolitikk i Europa: utvikling og strategiske utfordringer for norske energiselskaper

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektet vil analysere spillet om europeisk energirelatert miljøpolitikk som et strategisk spill langs flere dimensjoner og på flere nivåer. Det dreier seg her både om et kontekstuelt spill over valg av beslutningskontekst og et mer avgrenset spill over saksdefinisjon og fordelingsutfall innen den enkelte kontekst. Prosjektet fokuserer på flere prinsippielle tema synes å inngå som viktige elementer i spillet om saksforståelse og arenavalg for energirelatert miljøpolitikk. Det gjelder bl.a. plan-markedst emaet, spørsmålet om europeisering contra nasjonal styring og spørsmålet om lokalt constra globalt fokus i den underliggende økologiske saksforståelsen. Prosjektet vil drøfte forutsetninger for ulike miljøpolitiske løsninger i Europa og drøfte strategiske konsekvensanalyser for norske interesser av ulike energirelaterte miljøpolitiske utviklingsforløp. Det vil være knyttet et doktorgradsarbeide med fokus på miljøpolitisk innovasjon til hovedprosjektet. Dr.gradsarbeidet vil ta utgangspunkt i analysen av st rategisk tilpasning i komplekst markeds- og politikk-kontekster og forfølge foretakenes strategiske utfordring i et innovasjonsteoretisk-perspektiv.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer