Tilbake til søkeresultatene

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Policy regimes, Efficiency and Distribution

Tildelt: kr 2,5 mill.

Som følge av økende internasjonal integrasjon utfordres nasjonal styring av frie strømmer av varer, kapital og teknologi. Forskjeller mellom nasjonale reguleringer kan skape "reguleringskonkurranse" ved at land med mindre strenge reguleringer tiltrekker s eg produksjon eller kapital. En frykt er at et "kappløp mot bunnen" vil finne sted og bidra til lavere skattenivåer, lavere arbeids- og miljøstandarder og så videre. Hvis dette er tilfelle, trengs nye internasjonale institusjoner for å sikre velferden og unngå en "fangens dilemma"-situasjon. Mens de mest pessimistiske scenariene ikke har slått til, fins det likevel områder der bekymring er berettiget. Prosjektet reiser spørsmål om (i) i hvilken grad slik reguleringskonkurranse er et problem, og (ii) hvo rdan nasjonale og internasjonale institusjoner bør utfordres for å løse slike problemer. Med utgangspunkt i en oversikt over empirisk dokumentasjon om reguleringskonkurranse vil det første delprosjektet analysere teoretisk hvordan politikk og institusjone r på nasjonalt, regionalt og globalt nivå bør utformes. I det andre delprosjektet drøftes betydningen av internasjonale handelsavtaler og avtaler om teknologibeskytteise, samt handelsavtaler mellom utviklingsland, teoretisk og empirisk i lys av nyere fors kning om teknologioverføring og klyngedannelser.

Budsjettformål:

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet