Tilbake til søkeresultatene

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

147363

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Geografi:

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelpetjenester, og betydningen utdanningen av fagfolk og den faglige idéutviklingen har hatt for organiseringen av arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien. Problemstillingene er nært forbundet med hverandre, og vil bli studert som en helhet gjennom den historiske utviklingen. Den politiske institusjonsbyggingen i den moderne barne-og ungdomspsykiatrien i Norge vil bli sett i lys av det utspring og det omland barnepsykiatrien har. Kriminalomsorg, barnevern, skole o g helsevesen er alle institusjonelle felt med grenseflate mot barnepsykiatrien. Spørsmålet om hvordan utdanningen av fagfolk og formingen av kompetanse har hatt betydning for måten arbeidet er blitt organisert i innen barne- og ungdomspsykiatrien, vil stå sentralt. Dette er et spørsmål om den faglige utformingen av institusjonene og hvordan disse ivaretar sine oppgaver og relasjoner til andre hjelpetiltak. Prosjektet vil legge vekt på å sammenlikne det idémessige grunnlag og det politiske utviklingsarbei det som foregikk i de nordiske landene.

Budsjettformål:

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet