Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hemisfæreasymmetri: Eksperimentelle og kliniske undersøkelser

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet består av tre ulike delprosjekter som tar sitt utgangspunkt i tidligere forskning på hemisfære-asymmetri og dikotisk lytting. Hovedproblemstillingen er å undersøke funksjonelle aspekter ved hemisfæreasymmetri til auditive stimuli, målt med funk sjonell magnet tomografi (fMRI). Hovedproblemstillingen kan brytes ned i tre delprosjekter: <h>1. Spesifisere "functional maps" i den øvre del av temporallappene, og den fremre midtdel av frontallappene. Stimuli blir presentert med dikotisk teknikk og u tgjøres av akustiske lyder/stavelser som varierer i språklig kompleksitet over tre nivåer (akustisk, fonologisk og semantisk). Det forventes en økende venstresidig asymmetri ved økende grad av språklig kompleksitet. <h>2. Undersøke effekter på nevronal n ivå av rettet oppmerksomhet mot høyre eller venstre øre, til de samme stimuli, med hypotesen at oppmerksomhet vil øke asymmetrien til det samme stimulus. <h>3. Sammenligne nevronal aktivering hos friske og schizofrene pasienter i det samme paradigme, med hypotesen at schizofreni innebærer avvikende hemisfæreasymmetri. Prosjektet gjennomføres på MR-maskinen på Haukeland sykehus innenfor virksomheten til fMRI-gruppen i Bergen, der professor Kenneth Hugdahl er leder. Maskintid garanteres gjennom en generel l bevilgning til fMRI-gruppen fra Innovest og Røntgenavdelingen, Haukeland sykehus, og vil fra neste år være 2 dager i uken.

Aktivitet:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet