Tilbake til søkeresultatene

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effekt av cytokiner på interstitielt trykk og transkapillær transport

Tildelt: kr 1,6 mill.

Akutt inflammasjon, kjennetegnes ved raskt innsettende ødemdannelse. Forskningsgruppen har vist at løse bindevev spiller en viktig rolle i den initiale ødemdannelsen ved at interstitielt vevtrykk (Pif) faller fra -1 mmHg og til -150 mmHg ved br annskade og øke transkapillært filtrasjonstrykk (normalt 0,5 mmHg) mer enn 100 ganger. Ved inflammatoriske reaksjoner som ikke er forårsaket av fysisk vesskade, faller Pif til -5 til -10 mmHg og øke transkapillært filtrasjonstrykk med 10-20 ga nger ut over normalverdien. Denne observasjonen innebærer at bindevevet deltar "aktivt" i ødemdannelsen. En rekke endogene inflammatoriske mediatorer senker Pif, mens flere cytokiner, chemokiner og farmaka motvirker fallet i Pif: Der med kan Pif moduleres dynamisk og modifisere den inflammatoriske respons og samtidig hemme ødemdannelsen. Doktorgradsprosjektet skal studere cytokiners effekt og virkningsmekanisme på Pif ved akutt inflammasjon i hud. Det er allered e vist at cytokiner (IL-1^X og IL-6 i tillegg til endotoxin) senker Pif i hud. Doktorgradsprosjektet omfatter: 1. In vivo studier av Pif og transkapillær væskebalanse hos rotter ved septisk sjokk og ischemi-reperfusjonsska de. 2. Betydning av cytokiner ved sepsis ischemi-reperfusjon skade på Pif i hud. 3. In vitro studier på trykket sentralt i celleaggregater (normalt +5 mmHg) som eksponeres for cytokiner. 4. Studier av eksperimentelle farmaka (bl.a. ^t-trinositiol) og cytokiner, og chemokiner ved ischemi, reperfusjonsskade. 5. In vivo undersøkelse av Pif hos genmodifiserte mus som har knock-outlesjon av reseptorer for ulike cytokiner. Samlet vil disse studiene gi svar på cytokiners innvirkning på Pif ved akutt inflammasjon. Dette kan potensielt ha betydning for behandling av pasienter med slike tilstander således produseres det proinflammatoniske cytokiner ved sepsis som kan være mål for terapi, f.eks. ved å b enytte tumor necrose factor (TNF) i behandlingen av denne tilstand.

Budsjettformål:

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet