Tilbake til søkeresultatene

MENTAL-Mental helse

Selvbilde og endring i psykoterapi

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

147699

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Resultater fra psykoterapiforskning de siste 50 årene viser at psykoterapi har en positiv effekt. Videre viser komparative studier at de vanligste psykoterapiformene har relativt lik effekt, og mye tyder på at såkalte fellesfaktorer står for en betydelig andel av de positive endringene i psykoterapi. En utfordring for forskningen er derfor å øke kunnskapen om hvilke faktorer som bidrar til positive utfall i terapi. En hypotese innen psykoterapiforskning er at positive endringer i en persons selvbilde er en avgjørende komponent for vellykket psykoterapi. Det er rimelig å tenke seg at mangelfull selvbildeutvikling utgjør kjernen i et vidt spekter av psykiske lidelser, og at endringer i selvbilde derfor vil ha omfattende konsekvenser i et menneskes liv. F ormålet med prosjektet er å studere endringer i selvbilde som følge av psykoterapeutisk behandling. Prosjektet inngår som et stipendiatprosjekt i Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi ved Universitetet i Oslo, og omfatter et u tvalg på 344 pasienter. Prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap mht. hvilke faktorer som bidrar til positive endringer i psykoterapi. En slik type kunnskap vil ha implikasjoner for hvordan terapi kan utformes for å gi et mest mulig effektivt og individtil passet behandlingstilbud.

Budsjettformål:

MENTAL-Mental helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet