Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to dr.grads stipendier, der det ene omfatter barns materielle ressurser, og det andre barns tidsmessige og romlige ressurser. I lys av den demografiske utvikling i retning av færre barn og flere eldre, blir fordeling av ressurser mellom generasjoner et nytt viktig tema. For stipend 1: Barns materielle velferd (prosjektleder Jens Qvortrup) er temaet den intergenerasjonelle fordeling av familieinntekt og offentlige ytelser. For stipend 2: Barn i tid og rom (prosjekt leder An-Magritt Jensen) vil fokus rettes mot barns hverdagsliv og hvordan dette formes av et strukturelt og institusjonelt nivå, et barns hverdagslivs nivå, samt et ideologisk nivå. I prosjektet vil fokus rettes mot de to dimensjonene: hjem og "ikke-hje m", samt på forholdet mellom disse to dimensjonene. Metodisk vil tre tilnærminger vil være viktige: innsamling og systematisering av eksisterende studier i Norge; syntetisering i forhold til denne type studier i andre deltakerland og begreps- og teoriutvi kling i forhold til materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. Det vil legges vekt på data og forskning som kan belyse barndom strukturelt, og barn som aktører. Qvortrup og Jensen vil ha ansvar for den komparative og syntetiserende d el av prosjektet.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet