Tilbake til søkeresultatene

MENTAL-Mental helse

Stress, sosialt samspill og RA: Betydningen av stress og støtte i interpersonlige og behandler-pasientforholdet ved RA

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

147831

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Problemstillinger: <h>- Hvilke forhold knyttet til bakgrunnsvariable, sykdomskarakteristika og tidligere sykdomsforløp har betydning for sykdomsaktivitet og mental helse hos RA pasienter mer enn 10 år etter sykdomsdebut? Bidrar stress og psykologiske for hold gjennom sykdomsforløpet, basert på data fra tidligere datainnsamlinger, til sykdomsaktivitet ved 10-årsoppfølgingen? Hvilke faktorer predikerer mental helse over tid? <h>- I hvilken grad bidrar interpersonlig stress til variasjoner i sykdomsforløp o g mental helse over et kortere tidsforløp (12 uker) og i hvilken grad beskytter interpersonlige relasjoner mot psykologiske reaksjoner? <h>- I hvilken grad representerer depresjon, eventuelt emosjonell tilgjengelighet, en sårbarhetsfaktor i forhold til e ffekten av stress? <h>- I hvilken grad er det sammenheng mellom kvaliteten på relasjonen til behandlere og sykdomsaktivitet, mental helse og opplevde sykdomskonsekvenser? Datainnsamlingen knyttes til EURIDISS prosjektets 10-års oppfølging - en omfattend e oppfølgingsundersøkelse som gjennomføres på Diakonhjemmets sykehus. Pasientene kommer inn til nye undersøkelser i 2002. Prosjektet ønsker å bruke data fra dette materialet samtidig som en inviterer et utvalg av pasienter fra dette materialet til å delta i en ny undersøkelse over kortere tid, med tettere oppfølging og hvor stress og støtte i interpersonlige relasjoner inkludert forholdet til behandler undersøkes ved hjelp av standardiserte spørreskjemaer.

Budsjettformål:

MENTAL-Mental helse

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet