Tilbake til søkeresultatene

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalesens etter sykdom

Tildelt: kr 2,4 mill.

IKT-baserte tjenester kan endre oppfølging, undervisning og informasjon til pasienter og pårørende ved å fremme selvhjelp, ivareta egenomsorg, forebygge eller hindre komplikasjoner, gjenoppta tidligere aktiviteter og mestre ny livssituasjon etter sykdom n år de er uten kontakt med den organiserte helsetjenesten. Utvikling av en slik tjeneste krever aktiv brukermedvirkning over tid, systematikk og langsiktighet. Pasienter og pårørendes informasjons- og kommunikasjonsbehov i rekonvalesens etter koronar bypa ssoperasjon (CABG) er sentralt og retningsgivende i prosjektet. Dette reiser helsefaglige, pedagogiske og teknologiske problemstillinger. De helsefaglige problemstillingene innebærer avklaring av informasjonsinnhold og tilrettelegging i forhold til pasien tkarakteristika og tidspunkt i rekonvalesensen. De pedagogiske problemstillingene knyttes til informasjonsformidling og kommunikasjonsbetingelser med ny teknologi. De teknologiske problemstillingene knyttes til informasjonsdistribusjon, etablering av komm unikasjon og spørsmål-svar tjeneste. Dagens internett-teknologi vil være tilstrekkelig gitt at føringer for personvern og konfidensialitet inkorporeres. Prosjektet har to faser. I fase 1: Deskriptivt-eksplorerende design for å identifisere informasjons- og kommunikasjonsbehov hos pasienter og pårørende i rekonvalesens etter koronar bypass (CABG). I fase 2: Et kvasi-eksperimentelt design i utprøvingen av første versjon av informajons- og kommunikasjonstjenesten og evaluering av opplevd nytte av denne. N ytteverdiene vil undersøkes på 4 tidspunkter i rekonvalesens med standardiserte instrumenter og egenutviklede spørsmål for å undersøke livskvalitet, opplevde helseresultater og erfaringer med IKT-tjenesten.

Budsjettformål:

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet