Tilbake til søkeresultatene

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Tildelt: kr 1,1 mill.

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som kan sees i tilknytning til preeklampsi og karakteriseres av generaliserte kramper og bevisstløshet. Eklampsi representerer en betydelig risiko for mor og barn. Forekomsten i Norden angis til å være 2- 3 per 10.000 fødsler. Det er imidlertid grunn til å anta at den er høyere på bakgrunn av studier fra England og en regionsstudie fra Sverige. Nyere data tyder på at kvinner med precklampsi/eklampsi har økt risiko for kardiovaskulære sykdommer senere i liv et. Prosjektet består av tre hovedprosjekter: Eklampsistudien: I perioden 1998-2000 ( 2 år) har en registrert alle eklampsitilfeller i Norden. Kopi av fødejournalene er oversendt oss og kvinnene er intervjuet 6 måneder etter fødselen, samt at de har avg itt blodprøver. Oppfølgingsintervju med blodprøver er ikke tidligere gjennomført. Maternelle dødsfall i Norge: Vil bli belyst ved en retrospektiv gjennomgang av journaler og sykdomsforløp ved dødsfall over en 20 års periode (1975-1995). Preeklampsi som prediktor for seinere hypertensjonsutvikling vil sees på gjennom opplysninger fra "Tromsø IV" om kvinners helse i dag sammenholdt med opplysninger om hypertensive svangerskapskomplikasjoner.

Budsjettformål:

AKLIMED-Klinisk medisin

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet