Tilbake til søkeresultatene

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Idrett og etikk

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

149320

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Hovedmålet er å utvikle forskningen på idrett og etikk i Norge og på sikt å styrke Norges idrettshøgskoles status som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på temaet. På sikt ønskes det etablering av en senter for idrettsetikk ved institusjonen. Fors laget om et slikt senter er imidlertid ikke behandlet av høgskolens formelle organer ennå. Et første skritt i en etikksatsing er å finansiere en doktorgradsstipendiat i et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole (NIH), Kulturdeparternentet (KD) og Norges Forskningsråd (NFR). Fagnliljøet vil videre arbeide for at en stipendiathjemmel på etikk bør bli en fast hjemmel ved høgskolen. Stipendiatprosjekter kan ha ulike problemstillinger og etiske perspektiv. Det ønskes utlysing av en eventuell stipendiatstill ing med åpenhet or flere tema. Det trengs forskning på barne- og ungdomsidretten som verdiformidler og sosialiseringsarena, på kroppssyn og menneskesyn i fitness og mosjonsindustrien, og på toppidrettens etiske dilemma, ikke minst knyttet til fremveksten av stadig mer avanserte prestasjonsfremmende teknologier. En videre mulighet er at etikkstipendiaten blir en del av et større, tverrvitenskapelig prosjekt under planlegging om doping i idrett og samfunn. En har for øvrig flere lovende kandidater i fagmil jøet og vil få konkurranse om en mulig stilling.

Budsjettformål:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet