Tilbake til søkeresultatene

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Distribution and ecology of post-smolt and salmon at sea

Tildelt: kr 3,4 mill.

Kunnskap om laksens marine livsfase og hvordan denne påvirkes av miljøforholdene i havet har fått en økende oppmerksomhet blant forskere og forvaltere som en av de viktigste bestandsregulerende faktorene, men kunnskapen både om den geografiske fordelingen og den generell økologien til postsmolt og eldre laks i havet er fremdeles svak. Prosjektet fortsetter et kartleggingsarbeide startet i 1995, og utvider forprosjektet i 2001. Innsamlet eldre materiale og materiale opparbeidet i forprosjektet ligger til grunn for foreliggende prosjekt. På grunnlag av databehov identifisert ved et arbeidsgruppemøte i 2001 (forprosjektet) skal der samles in data på tokt i 2002-2005, og data analyseres for laksens ernæringsøkologi og vekst. Laksefordelingene i relasjon til fødeforekomst og hydrografi vil bli særlig vektlagt. Det skal taes i bruk databasert billedanalyseteknologi ved skjellesing for å analysere vekstdata. Metoden vil være nyttig for a evaluere innflytelse av miljøforhold på veksten og kan også vise seg å væ re nyttig ved identifisering av bestand fra Sør- og Nord-Europa. Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for en deskriptiv fordelingsmodell for laks. Forskere fra bl.a. Irland og Færøyene vil bli invitert til å bidra med historiske data fra respektive l and.

Budsjettformål:

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet