Tilbake til søkeresultatene

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Tildelt: kr 1,3 mill.

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av avvirkningen skjer ved hjelp av entreprenører og større hogstmaskiner. Dette stiller nye kompetansekrav til skogeierne. Samtidig henter stadig flere bønder og skogeiere inntekt fra annen virksomhet enn landbruket, o g utnyttingen av skogressursene på mange eiendommer har blitt mindre aktiv. Skogeieren med et bevisst og aktivt forhold til sin eiendom blir i stigende grad en nødvendighet. Det finnes begrenset kunnskap om forvalterrollen. Doktorgradsprosjektet vil gjen nom en studie av kvinnelige og mannlige forvaltningsaktive skogeiere i ulik alder undersøke hvordan disse utformer og utøver sin forvalterrolle og kaste lys over hvilke elementer og prosesser som har betydning for utformingen. Doktorgradsprosjektet vil og så se på om kvinner og menn i ulik alder utfører og forstår forvalterrollen forskjellig, og hvilke konsekvenser dette eventuelt har. Vitenskapelig kunnskap om dette vil kunne gjøre det lettere for politikere og næringsaktører å legge til rette for at kvin nelige (og mannlige) skogeiere forholder seg aktivt til eiendommen sin.

Budsjettformål:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet