Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

149859

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Geografi:

Samarbeidsland:

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gir fossilt CO2 -utslipp. For å nå dette målet må konsekvensene av økt bruk kartlegges bedre, ved f.eks. full materialbalanse med både støvoppsamling og utslippsmålinger i pilotskala forsøk. Samtidig må ko stnadene forbundet med økt bruk av biokarbon reduseres, og viktige delmål vil derfor være forbundet med å øke verdiskapningen i prosessene, både ved ferrolegeringsproduksjon, silisiumkarbidproduksjon og trekullproduksjon. En vil derfor arbeid med optimali sering av eksisterende trekullprosesser og prosesser på utviklingsstadiet med hensyn til best mulig utbytte av fast karbon og utnyttelse av overskuddsvarme. Fordi råstoffkostnadene (trevirket) i Norge utgjør en meget høy andel av kostnadene ved trekullpro duksjon, vil en økning av karbonutbytte fra trevirke gi en betydelig kastnadsreduksjon. En vil også arbeide med å utvikle et reduksjonsmateriale somer så rent at det kan anvendes i produksjon av silisium for solceller. Dette er markedssegmenter som er bed re betalt og som dermed bidrar til bedre økonomi.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer