Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av endringer av tilpasninger av skatte- og pensjonssystemet til eldrebølgen.

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

149871

Prosjektperiode:

2002 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Prosjektets empiriske mål er evaluering av effektivitets- og fordelingsvirkningene av endringer i skattesystemet etter 1991 og av aktuelle forslag til nye endringer i skattesystemet, f.eks. en flatere beskatning både gjennom redusert toppskatt og ved å re dusere betydningen av ulike fradrag. Dessuten vil prosjektet belyse empirisk mulige konflikter mellom effektivitets- og fordelingshensyn ved skatteendringer. Prosjektet vil blant annet vurdere betydningen av å vektlegge "like muligheter" fremfor "resulta tlikhet". For å nå dette målet vil prosjektet utvikle et mer komplett modellverktøy for analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av skatteendringer enn det man har i dag. Modellberegningene vil skje gjennom iterasjon mellom en detaljert mikrosim uleringsmodell for ulike individers arbeidstilbudsatferd og en generell likevektsmodell som beregner sammenhengen mellom bl.a. sysselsetting, inntekter til privat og offentlig sektor og relative priser. Mikrosimuleringsmodellen spesifiserer atferden for h hv. enslige kvinner, enslige menn og ektepar/samboere, har fleksible preferansestrukturer og en beskrivelse av jobbalternativene (timelønn, arbeidstid) som er forskjellig mellom privat og offentlig sektor. Den generelle likevektsmodellen vil bygges opp på grunnlag av MSG-modellen utviklet i SSB. Iterasjonen mellom disse modellene skal sikre konsistens mellom en rik økonometrisk beskrivelse av arbeidstilbudsatferd og makroøkonomiske tilpasninger av bl.a. lønn, etterspørsel etter arbeidskraft, produksjon og inntekter.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi