Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektet er en viderføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger som er utviklet over flere år i regi av bl.a. John K. Dagsvik, Rolf Aaberge og Steinar Strøm. Arb eidet vil finne sted i nært samarbeid med Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (Erling Holmøy og Rolf Aaberge). Prosjektet ønsker å bygge videre på en metodisk tilnærming til analyser av arbeidstilbudsbeslutninger som er basert på at individer må velge mellom "jobbpakker" bestående av gitt timelønn, arbeidstid og uobserverte attributter. Dette er et metodisk opplegg som er særlig relevant for personer som befinner seg i en "enten-eller-situasjon" i arbeidsmarkedet, der det reelle valg står mellom jobb og ikke-jobb (eventuelt også deltidsjobb). Den metodiske utfordringen er å dekomponere individers valg i en komponent som reflekterer deres egne frie valg, og en komponent som reflekterer begrensninger i disse valgene (avgrensningen av valgmengden). Etter prosjektets syn er metoden kritisk avhengig av at valgmengdene til hvert enkelt individ kan identifiseres på en tilfredsstillende måte. I praksis må det alltid gjøres (mer eller mindre etterprøvbare) antagelser for å oppnå dette, og det er da vikti g å ha fokus på resultatenes robusthet i forhold til ulike sett av slike antagelser. Prosjektets bidrag vil her både ligge på datasiden (der en ser for seg å utnytte meget omfattende koblede registerdatabaser) og på metodesiden (der en tenker seg å prøve ut ulike typer identifiserende restriksjoner). Siktemålet er å bidra substansielt til faglitteraturen knyttet til skatt på arbeid og effektivitetstap og til mulige motsetninger mellom målene om effektivitet og fordeling.

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet