Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

ARKTRANS - Felles systemarkitektur for telematikk i person- og godstransport

Tildelt: kr 6,0 mill.

Tilbydere av transportjenester og etater fra de fire transportmodiene vei, bane, luft og sjø tar initiativ til utarbeidelse av en systemarkitektur som dekker hele transportområdet for multimodal person- og godstransport (transport som involverer minst to ulike transportmodi). Det er et stort behov for en arkitektur som kan bidra til mer effektiv informasjonsflyt og bedre samordning av tjenester og løsninger. Et forprosjekt har utarbeidet en overordnet systemarkitektur med beskrivelser av roller som aktør er innenfor transportdomenet innehar, referansemodell som deler domenet inn i områder som reflekterer behovet til ulike roller og overordnede funksjonelle mod eller for disse områdene. Alt samordnet i felles modeller for de fire transportmodiene. Dette da nner et godt utgangspunkt. Prosjektet skal videreutvikle systemarkitekturen ved å detaljere de funksjonelle modellene og å spesifisere informasjonsmodeller, modeller for hvordan kommunikasjon og interaksjon skal foregå og modeller som beskriver realiserin g. Samarbeid med norske bru kermiljøer vektlegges, og bruk av eksisterende standarder etterstrebes. Arbeidet vil koordineres med både nasjonale og internasjonale prosjekter samt fora som utarbeider terminologi for transportdomenet. Et viktig element i arb eidsmetoden er samarbeid med demonstratorprosjekter som prøver ut arkitekturen. Dette skal gi tilbakemeldinger om hvordan arkitekturen kan tilpasses ønskede tjenester. Prosjektet har et omfang på kr 17,75 millioner og vil gå over 3 år. Det søkes om 7,5 mi llioner fra Forskningsrådet

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet