Tilbake til søkeresultatene

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

150009

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoretisk verifisering av metoden 2. Teoriutvikling (pel/jord) og vibrator design 3. Konstruksjon av hydraulisk vibrator og fundament (pel) 4. Tilpasning av el. kontrollsystem og testing på land 5. Testing offshore med VSP logging som referanse 6. Kommersialisering/industrialisering av konseptet på verdensmarkedet Fasene 1 t.o.m. 3 er ferdige og 4 og 5 søkes støtte for her. CGG/Sercel som har ca. 35 års erfaring innenfor seismikk og styring av seismiske kilder, har ferdigutviklede styresystemer (kontoller) som kan kobles på VibroPile men noen tilpasninger. Det er S ercels erfaring på området og velutviklete kontrollere som gir prosjektet en stor sannsynlighet fr å lykkes.

Budsjettformål:

OG-Program for olje og gass

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet