Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi - utvikling av en rekombinant markørvaksine

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

150091

Prosjektperiode:

2002 - 2004

Geografi:

Antallet nye tilfeller av ILA har økt sterkt de siste to år og aktualisert behovet for nye metoder som kan supplere eksisterende virkemidler i bekjempelsen av sykdommen. Inntil nylig forekom ILA bare i Norge, men siden 1997 er sykdommen påvist både i Cana da, Skottland, Shetland, Færøyene, Chile og USA. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en rekombinant markørvaksine som kan være et effektivt redskap for forvaltning og næring i bekjempelse av ILA. Fordelen med en markørvaksine er at en vha serologi kan skille vaksinert fisk fra fisk som har gjennomgått en naturlig infeksjon. ILA-viruset er nært beslektet med influensa virusene, og en regner med at en ILA-vaksine bør inneholde de samme komponentene som en influensa vaksine. Prosjektgruppen antar at viru sets overflateprotein vil være beskyttende og essensielle for vaksineeffekt, samtidig som immunsvaret mot virusets nukleoprotein ikke er beskyttende. Dette immunsvaret er imidlertid relativt kraftlig og lett målbart hos naturlig infiserte individer. En ma rkørvaksine bør derfor inneholde overflateproteinene, men nukleoproteinet bør utelates og vil dermed være markøren som skiller vaksinert fisk fra smittede individ. Prosjektgruppen vil også lage en serologisk test som kan skille mellom vaksinerte og infise rte individ. Det vil derfor være nødvendig å kartlegge immunsvaret mot nukleoproteinet hos naturlig og eksperimentelt smittet

Budsjettformål:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet