Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samiske gårds- og bygdenavn i muntlig tradisjon, historiske dokumenter og statens navnepolitikk

Tildelt: kr 2,3 mill.

l prosjektet vil det undersøkes på hvilken måte samiskspråklig muntlig stedsnavnmateriale kan verifiseres, kompleteres og settes sammen med de navneopplysningene som er å finne i offentlige arkiv. Forskningsområdet er et sjøsamisk bosetningsområde i Nord- Troms, Kvænangen der de samiske gårds- og bygdenavnene lever i muntlig tradisjon, men ikke er akseptert for offentlig bruk. Formålet med prosjektet er med systematisk analyse av samiskspråklig stedsnavnmateriale å finne ut, på hvilken måte muntlig tradisj on kan brukes som del av forskningen av samiske stedsnavn, og på den annen side på hvilken måte arkivmateriale kan verifisere og underbygge samisk muntlig tradisjon. Forskningen av samiske gårds- og bygdenavn i Troms fylke kan også kaste lys over hvordan statens bevisste fornorskningspolitikk har blitt brukt mot samiske stedsnavn og hvilke konsekvenser denne politikken har hatt i ettertid. Arkivmateriale settes sammen, systematiseres og digitaliseres slik at det senere også er anvendbart bl.a. for forskn ing, arkivbruk og praktisk navnenormeringsarbeid. Tolkningen og analysen av arkivmaterialet og muntlig tradisjon bygger på lingvistiske og onomastiske teorier. På grunnlag av de språklige resultatene er det også mulig å dra historiske og bosetningsmessig e konklusjoner. Prosjektet er tverrvitenskapelig med vekt på navnegransking og historie, og dette er det første navnefaglige forskningsarbeidet der et større samisk stedsnavnmateriale granskes systematisk ut fra onomastiske metoder og teorier.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet