Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Norske arbeidslivsrelasjoner i endring: Mot en virksomhetsdrevet transformasjon av arbeidskraftstrategier, belønningssystemer og ..........

Tildelt: kr 3,0 mill.

Programmet skal analysere hvordan endringer i virksomhetenes arbeidskraftsstrategier påvirker det kollektive forhandlingssystemet og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av endrete vilkår for verdiskaping, arbeidskraftstilbud og velferdsordninger i norsk økonomi. Programmet vil i et komparativt perspektiv analysere endringer i forholdet mellom lovgivning, sentrale og lokale kollektivavtaler, og individuelle kontrakter i reguleringen av arbeidstakerforholdet på virksomhetsnivå, m ed vekt på å undersøke tesen om økende desentralisering og individualisering av arbeidslivsrelasjonene. Fokus vil rettes mot endringer i virksomhetenes arbeidskraftsstrategier og belønningssystemer - dvs. mekanismer for fastsettelse av lønns- og arbeidsvi lkår, andre økonomiske godtgjørelser, tjenestepensjoner og sosiale goder, og tilgang til etterutdanning - og analysere hvordan slike endringer er betinget av og virker tilbake på institusjonene for partssamarbeid og kollektivforhandlinger i arbeidslivet.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet