Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår og marginalisering blant barn og unge som har vært i barneverntiltak 1990-2003. - En longitudinell studie

Tildelt: kr 1,9 mill.

En hovedhypotese i den nye undersøkelsen er at grupper av både norsk- og utenlandsfødte barn i barnevern marginaliseres, kanskje særlig barn i enforelderfamilier og i de største byene. I prosjektet analyseres dødsfall ved ulykker, selvmord og misbruksdød sfall hos ungdom (i barnevern) og foreldre og dødsfall hos småbarn i barnevern etter fødselsskader og medfødt sykdom, f.eks. funksjonshemming etter rusmisbruk hos mor under graviditeten. Også uførhet (grunn- og hjelpestønad) i og supplerende sosialhjelp h os familier i barnevernsaker blir analysert. Hvilke type av barnevernsbarn blir i voksen alder avhengige av sosialhjelp? I hvilken grad kan "løvetannbarna" - unge som på tross av langvarige barneverntiltak oppnår en høyere utdanning identifiseres? Særlig amerikansk forskning har vist at det er en større sjanse for at barn som har vært utsatt for mishandling og omsorgssvikt senere utvikler kriminell og voldelig atferd, sammenlignet med andre barn. Dette designet er bedre til å belyse denne problemstilling en enn de fleste amerikanske undersøkelsene som er foretatt på området. De longitudinelle dataene som benyttes i undersøkelsen er framkommet gjennom koblinger av individdata i SSB.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet