Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Tildelt: kr 1,7 mill.

Formålet med prosjektet er å analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. Det er definert ut av økonomien fordi det ikke formidles gjennom markedet; samtidig er dette arbeidet en betingelse for hele vårt økonomiske system. Skillet mellom arbeid og familie er dessuten sentralt både for en moderne kjønnsarbeidsdeling og for symbolske kjønnsfigurer. På grunn av sin tvetydige karakter e r husarbeidet et godt utgangspunkt for å studere spenninger og dilemmaer i moderne samfunn. Prosjektet vil analysere hvordan husarbeidet er blitt italesatt og politisert i offentligheten, av myndigheter, organisasjoner og fagfolk og av dem som utfører ar beidet. Hvordan er det blitt definert og omtalt? Hvilken stilling er det blitt tillagt innenfor en bredere samfunnsøkonomisk sammenheng? I hvilken grad og på hvilken måte er det blitt definert som interessant i en politisk offentlighet? Prosjektet vil og så analysere husarbeidets betydning for kjønnskonstruksjonenen. Hvordan har gifte kvinner blitt definert - i statistikk, lovgivning, velferdspolitikken, og i forhold til medborgerskap? Hvordan har husarbeidet fungert som kunnskapsfelt? Har det dannet grun nlaget for kvinners selvdefinering og handlingsstrategier? Har det også gitt grunnlag for en selvstendig subjektposisjon og maktbasis for gifte kvinner'?

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet