Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

150907

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgsteknologiske løsninger avhenger av variasjon i den institusjonelle konteksten som former denne prosessen, og at denne i sin tur influerer på hvordan bruken av omsorgsteknologi påvirker eldres hverdagsliv og livskval itet. Metodologisk innebærer dette at vi ser på ny teknologi både som en avhengig og som en uavhengig variabel. Avhengig i forhold til hvordan produktutviklingen er organisert og finansiert (omsorgsteknologi som product på et marked med ulike aktører); ua vhengig i forhold til hvordan den påvirker eldre funksjonshemmedes dagligliv og livskvalitet.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet