Tilbake til søkeresultatene

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet gjennomføres blant en gruppe menn i alderen 25-35 år med høy utdannelse, som selv definerer seg som pakistanske. Ved å følge en mindre gruppe på flere sosiale arenaer, har prosjektet som målsetning å fremskaffe kunnskap om sammenhengen m ellom maskuline idealer og mannlig praksis blant pakistanere i Oslo-området. Denne tilnærmingsmåten antas å være fruktbar for å kunne analysere forholdet mellom etnisk identitet og kjønnsidentitet, og prosjektet stiller spørsmål ved om etnisk identitet nø dvendigvis konstituerer kjønnsidentitet. Ved å se kritisk på sammenhenger mellom kjønnsidealer i Pakistan og blant pakistanere i Norge, tar prosjektet sikte på å fremskaffe kunnskap om prosesser som påvirker kontinuitet og endring av kjønnsidealer i en m igrant- og minoritetssituasjon. Nye medier, ny teknologi og økt reiseaktivitet gir en mengde ulike kilder for å definere det "pakistanske", og kjønnsidealene som formidles gjennom disse kanalene er mangfoldige og varierte. Det fokuseres også på forholdet mellom dominerende maskulinitetsdiskurser i det norske samfunn og kjønnsidealer som er gjeldende i informantgruppen, og det stilles spørsmål ved om rådende teorier om hegemonisk maskulinitet er fruktbare for å forstå mannlighetens mangfold i et fl eretnisk samfunn.

Budsjettformål:

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet