Tilbake til søkeresultatene

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

Tildelt: kr 1,3 mill.

En aldrende befolkning med fall i arbeidsstyrken aktualiserer spørsmålet om økt arbeidsinnvandring. Dimensjonering av innvandrerpolitikken gjøres med hensyn til bruttoinnvandring, men effekten av økt innvandring på arbeidsstyrken påvirkes av returmigrasjo n og yrkesdeltaking blant innvandrerne. Videre vil variasjon i returtilbøyelighet mellom grupper føre til viktige avveininger i utformingen av innvandringspolitikken. Tidligere studier viser at omfanget av returmigrasojn blant innvandrere i Norge er bety delig, men kunnskapen om hvem som drar og hvorfor er mangelfull. Dette prosjektet vil ta i bruk unikt datamateriale og kartlegge nivået på returmigrasjon fra Norge samt variasjonen i returmigrasjonsrater mellom grupper. Prosjektet vil så analysere årsaker til disse empiriske sammenhengene og teste teoretiske prediksjoner om selektiv atferd i returmigrasjon. Funnene fra denne studien vil bli benyttet i en ny analyse av arbeidsmarkedsassimilering (botidseffekter) for innvandrere, der en tar hensyn til virkn inger av eventuell selektiv returmigrasjon. Denne analysen vil ha et komparativt perspektiv ved at mønstre i de norske dataene vil bli sammenstilt med empiriske resultater fra Danmark og USA.

Budsjettformål:

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet