Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

151327

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av organisk og uorganisk fraksjon). NILU ønsker videre å prøve ut ny analysemetodikk i pilotprosjekter knyttet til bymålinger, langtransporterte forurensinger og bakgrunnsatmosfære (for eksempel på Zeppelinfjellet). Parallelt med dette arbeidet, som er eksperimentelt rettet, ønsker prosjektet å viderutvikle og anvende teoretiske modeller for å beregne partiklers livssyklus i atmosfæren (ustlipp, kjemisk og fysisk transformasjon, avsetning og eksponering). Arbeidet v il bli knyttet opp mot utviklingsbehovene slik vi ser dem knyttet til Langtransportkonvensjonen (EMEP), gjennomføringen av regelverket for luftkvalitet (EUs datterdirektiver), Klimakonvensjonen (IPCC) og de marine konvensjonene som har fokus på persistent e organiske forurensninger (POP) og tungmetaller. I tillegg vil arbeidet være knyttet opp mot behovene for norsk miljøovervåking. Også forurensning innendørs er et viktig aspekt, siden det er grunn til å tro at det er sammenheng mellom enkelte former for helseplager og mengde og sammensetning av støv i luften innendørs.

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet